Privacy

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์
(ประเทศไทย)

Privacy Policy of Kanebo Thailand


                                                            

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)”  หรือ “เรา”) ซึ่งใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้บริโภค  จากคู่ค้าของบริษัท และจากบุคคลที่ติดต่อกับเรา
(ซึ่งต่อไปจะเรียกรวมกันว่า “ลูกค้า”) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย และการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า คำว่า ข้อมูลส่วนบุคคลให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังปรากฎในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (คขส) ได้แก่ ชื่อ อีเมล ที่อยู่วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าคำว่า  “ใช้” หรือ  “เก็บรวบรวม” มีความหมายเดียวกับที่บัญญัติไว้ใน คขส ได้แก่ การรวบรวม การบันทึก การเก็บ การเปิดเผย เป็นต้น เครือบริษัทประเทศไทยตระหนักดีว่าการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เพื่อตอบสนองความรับผิดชอบนี้ เครือบริษัทประเทศไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(“ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และทำงานเพื่อจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบายนี้

We, Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. ( “Kanebo Thailand”, “us” or “we”), use and process  personal
information collected from or provided by our consumers, business partners and all parties who have dealings with us (collectively, “Customers”) for various purposes, including the development and promotion of better products and services to satisfy Customers. The term “personal information” shall have the same meaning as “personal data” prescribed in the Personal Data Protection Act AD 2019(“PDPA”) which includes names, e-mail addresses, postal addresses, birthdates, telephone numbers, identity card numbers and other information that can identify Customers. The terms “use” and “process” shall have the same meaning as “processing” prescribed in PDPA which means, among others, collect, record, hold, reveal and etc. Kanebo Thailand recognizes that properly managing and protecting personal information is an important responsibility, and is necessary for preserving the trust of Customers who provide their personal information to us. To fulfil this responsibility, Kanebo Thailand complies with all laws and regulations concerning protection of personal information (“Personal Information Protection Laws”), and work to properly manage and protect personal information in accordance with this Policy.

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1. Use of Personal Information

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อลูกค้าในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ (“ ขอบเขตการใช้งาน”) และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือได้รับอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เครือบริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
(ก) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้า                                                                                
(ข) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และภาระผูกพันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้รวมถึงกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน
(ค) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
(ง) เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)
(จ) เพื่อรักษาและอัปเดตข้อมูลของลูกค้า และ
(ฉ) เพื่อจุดประสงค์อื่นใดที่เป็นไปตามเรื่องราวหรือแป็นการเสริมต่อไปจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอาจถูกส่งต่อไปยังสถานที่นอกประเทศไทย
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าหรือบุคคลที่ทำหน้าที่ในนามลูกค้า
ข้อมูลจากบุคคลที่สามหรือข้อมูลจากโดเมนสาธารณะ   ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยหรือในนามของบริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)   ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น หากลูกค้าไม่เห็นด้วยที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่
บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)ตามนโยบายนี้ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ ที่ผูกพันกับลูกค้า และนอกจากนี้ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จะไม่สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าแต่อย่างใด

Kanebo Thailand will use Customers’ personal information only for the purposes disclosed to Customers at
the time such information is collected and for the purposes as stated in this Policy (the “Scope of Use”), and will not use the information for any other purpose unless consent of Customers has been obtained or where it is permitted
or required by law.
Subject
to the relevant laws, Kanebo Thailand may use Customers’ personal information for the following purposes:-
 (a)     development and promotion of better products and services to satisfy Customers;
 
(b)     to enable it to discharge its duties and obligations under any applicable laws, including anti-money laundering laws and regulations;

 (c)     to enable it to discharge its contractual obligations;

 (d)     to provide Customers with information on Kanebo Thailand’s products and services;

 (e)     to maintain and update Customers’ records; and
 
(f)      for any other purposes that is incidental or ancillary or in furtherance to the above purposes.
 
Customers’ personal information may be transferred to a place outside Thailand.
 
Customers’ personal information is collected from various sources, including information provided by Customers or someone acting on Customers’ behalf, information from third parties or information in the public domain.
 
Customers are required to provide the personal information as required to be processed by or on behalf of
Kanebo Thailand as described above. If Customers do not agree to provide such personal information to Kanebo Thailand in accordance with this Policy, Kanebo Thailand will not be able to comply with any of its contractual obligations owing to Customers and in addition, Kanebo Thailand will not be able to effectively render its services to Customers, if at all.

2.การจัดการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
2. Proper Management and Protection of Personal Information

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ได้ใช้มาตรการต่อไปนี้เพื่อจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม
• การจัดตั้งองค์กรเพื่อส่งเสริมและรองรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทคาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้ดูแลและแต่งตั้งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละบริษัทคาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) และแต่ละแผนกที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล
• การกำหนดระเบียบภายในบริษัท ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
• ให้การศึกษาแก่พนักงานและคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีความคุ้นเคยกับกฎและแนวทางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
• การจัดตั้งทะเบียนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการบังคับใช้ข้อจำกัด ที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และ
• การดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการรั่วไหล การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

Kanebo Thailand has implemented the following measures to properly manage and protect Customers’ personal information:
• Establishment of an organization to promote and ensure protection of all personal information
held by Kanebo Thailand as a whole, and appointment of personal information controllers in each Kao Group        • Company and each division that handles personal information; Establishment of internal company rules based on Personal Information Protection Laws and guidelines issued by the relevant authority concerning the handling of personal information;                                                                                                                                            •Education of employees and others concerned to ensure that they understand the importance of personal information protection and are thoroughly familiar with all relevant rules and guidelines;              •Establishment of a personal information management register and enforcement of appropriate restrictions on access to personal information; and                                                                                                            •Implementation of appropriate and reasonable security measures to prevent unauthorized access to, or leakage, destruction or alteration of, personal information. 

3. การจัดหาและการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม
3. Provision and Disclosure to Third Parties

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จะไม่ให้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
• ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
• การเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของศาล
• ข้อมูลถูกจัดเตรียมหรือเปิดเผยต่อผู้ให้บริการ (รวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานและตัวแทน)ตามขอบเขตการใช้งาน (โปรดดูข้อ 4 ด้านล่าง)
• ในกรณีที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ และ
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเตรียมไว้ เพื่อการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการควบรวมกิจการการแยกกิจการหรืออื่นๆนอกจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นและภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท คาเนโบคอสเมติกส์ (ประเทศไทย) อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปที่
(ก) บริษัทย่อย บริษัทโฮลดิ้ง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
(ข) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศ
(ค) ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่อาจมีการร้องขอเป็นครั้งคราว และ/หรือ
(ง) บุคคลอื่นใดที่บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) คิดว่าอาจเหมาะสมแม้จะมีบุคคลดังกล่าวอยู่นอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในเวลาที่มีการรวบรวม

Kanebo Thailand will not provide or disclose Customers’ personal information to third parties except in
the following cases:
• Prior consent has been obtained from the Customer whose personal information is to be disclosed;
• Disclosure is required or permitted by law or by the order of a court;
• The information is provided or disclosed to a service provider (including its officers, employees and
   agents) in compliance with the Scope of Use (please see Article 4 below);
• In cases of shared use among an affiliate; and                                                                                                        • The personal information is provided in connection with business succession due to merger, spin-off or otherwise.
Notwithstanding the above and subject to relevant laws, Kanebo Thailand may disclose Customers’ personal
information to:-
(a)   the subsidiaries, holding companies, related corporations or associates of Kanebo Thailand whether present or future;
(b)   Thailand governmental or regulatory authorities or the relevant foreign governmental or regulatory authorities;
(c)   Bank of Thailand and any other authority as may be required by any of them from time to time; and/or
(d)   any other persons which Kanebo Thailand may think fit;
notwithstanding that any such persons may be outside Thailand, for any of the above purposes or any other purpose for which Customers’ personal information was disclosed at the time of its collection.

4. การควบคุมของผู้ให้บริการ
4. Control of Service Providers

ในบางคราว บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) อาจมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการภายนอก เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกเลือก ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) ยังจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามขอบเขตการใช้งานและกำหนดให้พวกเขาทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการที่คล้ายกันเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

Kanebo Thailand occasionally consigns the handling of personal information to outside service providers.
Only service providers who have been confirmed to have the capability of properly handling personal information will be selected. Moreover, Kanebo Thailand provides and discloses Customers’ personal information to such service providers strictly in compliance with the Scope of Use, and requires them, by written contract or similar means, to properly handle personal information, and periodically verify their compliance.

5 การตอบรับคำยืนยัน การขอให้ปรับปรุงแก้ไขและคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 
5. Response to Confirmation, Revision and Other Requests Concerning Personal Information

เมื่อลูกค้าร้องขอการยืนยันการแก้ไข (การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการลบ) การหยุดการใช้งานหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา          บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จะทำการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของลูกค้าดังกล่าวให้สอดคล้องกับคำขอเว้นแต่จะมีเหตุผลที่เหมาะสมในการปฏิเสธลูกค้าสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้: -
     ติดต่อ:                      เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
     ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า:  บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
                                    1521 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
                                     หมายเลขโทรศัพท์: 02-714-4060 ต่อ 200
                                     หมายเลขโทรสาร: 02-714-4071
                                     ที่อยู่อีเมล: DPOTH@kanebo.th.com               
 
ลูกค้าอาจเพิกถอนความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตลอดเวลาตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีที่การเพิกถอนทำให้เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาใดๆ กับลูกค้าและนอกจากนี้ เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะไม่สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด

When a Customer requests confirmation, revision (correction, addition or deletion), cessation of use or
removal of his/her personal information, Kanebo Thailand will, upon verifying such Customer’s identity, comply with the request, unless there is a reasonable basis to refuse.
Customers may contact us in writing at the following :-
   Contact                             : Data Protection Officer
   Mailing address                : Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.
                                              1521 Sukhumvit Road, Prakanongnua, Wattana, Bangkok 10110                            Telephone No.                   : 02-714-4060 Ext 200                                                                                                        Fax No.                              : 02-714-4071                                                                                                                      E-mail address                   : DPOTH@kanebo.th.com
 
Customers may withdraw their consent to us collecting their personal information at any time as stated
above. In the event the withdrawal is complied with, Kanebo Thailand will not be able to comply with any of its contractual obligations owing to Customers and in addition, Kanebo Thailand will not be able to effectively render its services to Customers, if at all.
 

6. การตอบสนองต่อความคิดเห็นและการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
6. Response to Comments and Complaints Concerning Handling of Personal Information

เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจัดการกับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเหมาะสม ลูกค้าสามารถติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

We will make every effort to deal with any comment or complaint concerning our use of Customers'
personal information in a prompt and appropriate manner.
Customers may contact us in writing at the contact details provided in Article 5 above.

7. คุกกี้ส์
7. Cookies

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย)ใช้คุกกี้ส์บนเว็บเพจเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลและบริการที่มีให้และทำให้เว็บไซต์ใช้งานง่ายขึ้น และในบางหน้าเว็บเพื่อตรวจสอบความเป็นสมาชิกในการเข้าสู่ระบบการจัดเนื้อหาบริการหรือการเผยแพร่โฆษณาตามประวัติการดูเว็บ  คุกกี้ส์คือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากหน้าเว็บหนึ่งไปยังอีกเบราว์เซอร์หนึ่ง ซึ่งทำให้สามารถดึงข้อมูลเดิมของผู้ใช้มา เพื่อแยกแยะคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้งานหรือลบคุกกี้ส์โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ตาม
การกระทำนั้นจะทำให้ลูกค้าไม่อาจใช้บริการต่างๆ ที่ต้องใช้การเข้าสู่ระบบ

Kanebo Thailand uses cookies on its web pages to improve its website, including enhancing information and services provided and making its website easier to use, and, on some web pages, to authenticate membership for login, customize the service contents or distribute advertising based on browsing history. A cookie is an electronic file that is transmitted from a particular web page to a browser viewing that page, which can be retrieved later to distinguish a user's computer.
Customers can disable or delete cookies in their browser settings. However, this makes certain services, including services requiring login, unavailable to Customers.

8. ความยินยอม

8. Consent 

8. Consent

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ลูกค้ายินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้  ลูกค้าขอยืนยันว่า ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยรับความยินยอมจากบุคคลอื่นนั้นแล้ว หรือได้แจ้งให้บุคคลอื่นนั้นได้ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

By providing their personal information to us, Customers thereby consent to the processing of their personal information in accordance with this Policy.
Customers further thereby confirm that they have obtained the consent from the person(s) whose personal information may be given to us by Customers or identified from the Customers’ personal information which may be processed by us for the purposes stated herein including disclosure to the parties stated herein in this Policy.

9. การทบทวนและปรับปรุงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
9. Review and Improvement of Personal Information Handling

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อสะท้อนการปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่องและคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นนโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเราและหากลูกค้าไม่ติดต่อเราเป็นลายลักษณ์อักษร
(รายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในข้อ 5 ข้างต้น) ลูกค้าจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นลูกค้าควรเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าเราตระหนักถึงนโยบายล่าสุดของเราเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายนี้ออกให้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทยให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษนี้เป็นหลัก

This Policy may be revised from time to time as necessary to reflect our continuing improvement of personal information protection and take into account any changes to Personal Information Protection Laws. Accordingly, this Policy is subject to change without prior notice. Any changes to this Policy will be posted on our web site and, unless Customers contact us in writing (contact details provided in Article 5 above), Customers will be deemed to have accepted the changes. Thus, Customers are encouraged to visit our web site from time to time to ensure that they are aware of our latest policy in relation to personal information protection.
This Policy is issued in both English and Thai. In the event of any inconsistencies or discrepancies between the English version and the Thai version, this English version shall prevail. 

บริษัท บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd. 

Page Top