Legal

ข้อกำหนด

คำแถลงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย


คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย ตั้งอินเตอร์เน็ทไซต์(เว็บไซต์) นี้ขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลกับท่านเป็นการเฉพาะตนและเป็นการให้บริการชุมชน อินเตอร์เน็ท การเข้าถึงและการใช้ เว็บไซต์นี้ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไข (ดูเรื่องข้อกำหนดและเงื่อนไข) และเป็นไปตามบรรดากฎหมายที่ใช้อยู่ การเข้าไปและ การดูหรือกระทำกิจกรรมในเว็บไซต์นี้ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ต่างๆ โดยปราศจากข้อจำกัดหรือข้อแม้ใดๆ ห้ามท่านใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บรรดาสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใด รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เสียง หรือภาพไปใช้ในลักษณะต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยปราศจากคำอนุญาตเป็นหนังสือที่ออกโดยคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้สำหรับการนั้น โดยไม่ได้เป็นการสละสิทธิที่ว่าไว้ก่อนหน้านี้ ท่านอาจจะดึงข้อมูลจากข้อความภายในเว็บไซต์ไว้สำเนาหนึ่ง เพื่อใช้ในบ้านเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า โดยมีเงื่อนไขให้ท่านเคารพในลิขสิทธิ์และบรรดาสิทธิต่างๆที่มี ท่านจะต้องไม่แจกจ่าย ดัดแปลง โอน นำกลับมาใช้ ปิดประกาศซ้ำ หรือใช้ข้อความที่บรรจุอยู่ภายในเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากคำยินยอมเป็นหนังสือที่ออกโดยคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย, คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยจะไม่ให้การรับรองทั้งจะไม่ให้ความเห็นว่าการใช้ส่วนต่างๆที่ แสดงบนเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามที่คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย หรือบริษัทในเครือไม่ได้เป็นเจ้าของ รูปภาพต่างๆของบุคคลและสถานที่ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของ คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ การใช้รูปภาพเหล่านี้โดยตัวท่านเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ได้รับอนุญาตจากท่าน หรือการให้รูปเหล่านี้กับผู้อื่นโดยตัวท่านเป็นผู้ให้เป็นเรื่องต้องห้าม เว้นเสียแต่มีการอนุญาตเป็นการเฉพาะไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การใช้รูปภาพใดๆเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยอาจเป็นการ ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสาธารณะ และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และ กฎระเบียบต่างๆ บรรดา ชื่อ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า และ เครื่องหมายการให้บริการต่างๆ (รวมเรียกว่า เครื่องหมายการค้า) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นของคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยหรือบริษัทในเครือ หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้แสดงถึงการอนุญาต ไม่ว่าโดยนัย โดยการห้ามโต้แย้ง หรือประการอื่น หรือ สิทธิใดๆที่ให้ใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆที่แสดงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือออกโดยคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย หรือจากบุคคลที่สามดังกล่าวที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ การใช้เครื่องหมายการค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้หรือข้อความอื่นใดบน เว็บไซต์นี้โดยไม่ถูกต้องเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างยิ่ง ยกเว้นที่บัญญัติไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

แม้ว่าคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย ใช้ความพยายามตามสมควรที่จะรวมความถูกต้องและข้อมูลที่ทันสมัยไว้ด้วยกัน รวมถึงการแถลงเรื่องการทำงานในอนาคตเป็นครั้งคราวไว้บนเว็บไซต์นี้ แต่ทั้งคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ต่างๆไม่รับรองหรือกล่าวได้ว่าข้อความต่างๆนั้นถูกต้องสมบูรณ์ไปทั้งหมด คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความละเลยเพิกเฉยใดๆในข้อความบนเว็บไซต์นี้

การใช้และการดูข้อมูลในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ทั้งคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้างผลิต หรือเผยแพร่เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนรับผิดต่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจากผลที่ตามมา หรือต่อความสูญเสียใดๆ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายของเรื่องต่างๆ (รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมตามกฎหมาย ค่าผู้เชี่ยวชาญ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ตลอดถึงการเข้าไป การใช้เว็บไซต์นี้ หรือข้อความบทความใดๆ รวมถึง ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์โดยปราศจากข้อจำกัดใดๆ บัคคอมพิวเตอร์ต่างๆ การกระทำหรือไม่กระทำการของมนุษย์ หรือจากระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ สายโทรศัพท์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ หรือจากความผิดพลาดอื่นใดการล่มหรือการล่าช้าของการถ่ายโอนข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ แม้แต่จากการให้คำแนะนำในเรื่องความเสียหายดังกล่าวที่อาจเป็นไปได้

โดยไร้ข้อจำกัดข้างต้น ทุกสิ่งบนเว็บไซต์นี้ได้จัดไว้ให้กับท่านอย่างที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันการตัวสินค้าตามควรแก่สภาพการรับประกันการใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างไม่จำกัด ดังนั้นการรับประกันทั้งปวงนี้ได้ถูกละสิทธิไว้แล้วอย่างชัดแจ้ง โปรดจำไว้ว่าโดยอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดต่างๆอาจไม่สามารถนำมาใช้กับท่านได้ โปรดตรวจสอบกฎหมายในประเทศของท่านว่ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆตามข้อยกเว้น ของการรับประกันที่ปรากฏอยู่นี้

สิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่มีความหมายใดๆที่ใช้เพื่อการเสนอขายหรือ ชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยหรือบริษัทในเครือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆในเว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนหรือไม่มีความหมายในการแนะนำการลง ทุนที่เกี่ยวข้องพาดพึงในเรื่องการซื้อหรือขายหุ้นของคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยหรือหุ้นใดๆ

Page Top