About Us

เกี่ยวกับ คาเนโบ

Career


img_career_02

ที่คาเนโบ เราพยายามจะจัดให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงาน อันจะส่งเสริมให้พนักงานทุกคนกล้าที่จะทำในสิ่งท้าทายใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าความเข้มแข็งในด้านอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการค้นหาโอกาสที่ดีและเป็นจริงได้ด้วยศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้

เราวาดภาพความแข็งแกร่งจากวัฒนธรรมองค์กร ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรด้วยความ คิดริเริ่มของพวกเขาเอง

โอกาสที่ดีจะเกิดขึ้นกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาอยู่ร่วมกันภายในองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่พนักงานทุกคนทุ่มเทให้กับองค์กร เพราะถือว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง และจะนำมาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้

img_career_01

Find us on

Page Top