Privacy

ความเป็นส่วนตัว

นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย


คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และจากหุ้นส่วนทางธุรกิจต่างๆ (เรียกโดยรวมว่า ลูกค้า) เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ รวมถึงการพัฒนาและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยตระหนักดีว่าการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะ สมเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญประการหนึ่ง เป็นความจำเป็นในการดำรงความเชื่อถือไว้ใจที่ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้มอบข้อมูลของพวกเขาให้กับเรา เพื่อที่จะทำให้ความรับผิดชอบนี้สมบูรณ์ คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยได้ยอมรับและปฏิบัติตามบรรดากฎหมายข้อบังคับทั้งหลายที่เกี่ยว ข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) บริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ 

1 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยต่อลูกค้า ในเวลาที่ข้อมูลดังกล่าวยังถูกรวบรวมอยู่เท่านั้น และในขอบเขตของการใช้ข้อมูลที่ประกาศไว้ในเวบไซด์ของคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย (ดูเรื่องขอบเขตการใช้) และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก 

2 การบริหารจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 

คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยได้ดำเนินการบริหารจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมดังต่อไปนี้

 1. จัดตั้งหน่วยงานในการสนับสนุนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทย
 2. เป็นผู้ดูแลเองและมีการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละกลุ่มบริษัทของคาเนโบ คอสเมติกส์ และในแต่ละฝ่ายที่ดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ออกระเบียบข้อบังคับภายในเกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อแนะนำจากกระทรวงเป็นหลัก
 4. ให้ความรู้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าคนเหล่านี้เข้าใจถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและมีความคุ้นเคยกับกฎระเบียบ คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
 5. มีการขึ้นทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลและบังคับใช้ในเรื่องการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และ
 6. มีการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีสิทธิ หรือการรั่วไหลของข้อมูล การทำลายหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

3 การแจกจ่ายและการเปิดเผยข้อมูล 

คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยจะไม่แจกจ่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สามยกเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

 1. ได้รับอนุญาตจากลูกค้าผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเปิดเผยก่อน
 2. การเปิดเผยเป็นความจำเป็นทางกฎหมาย
 3. ข้อมูลที่จะถูกแจกจ่ายหรือเปิดเผยต่อผู้ทำหน้าที่แจกจ่ายข้อมูล กระทำภายในขอบเขตของการใช้ข้อมูล (โปรดดูหัวข้อที่ 4 ด้านล่าง)
 4. กรณีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางบริษัทในเครือ
 5. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวพันกับความสำเร็จของธุรกิจในเรื่องการควบรวมกิจการ การแยกกิจการ หรือประการอื่นๆ

4 การควบคุมของผู้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูล 

ในบางโอกาสคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยมีการมอบหมายให้ผู้ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลจากภายนอกเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะผู้ให้บริการข้อมูลที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการรับเลือกให้ทำหน้าที่ 
ยิ่งไปกว่านั้นคาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยจะมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยให้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีใดคล้ายกันว่าจะปฏิบัติตามขอบเขตของการใช้ข้อมูลอย่างเข้มงวด จะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติเป็นระยะๆ 

5 การตอบรับคำยืนยัน การขอให้ปรับปรุงแก้ไขและคำขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

เมื่อลูกค้าร้องขอคำยืนยันขอให้ปรับปรุง (แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มเติมข้อมูล หรือลบข้อมูลทิ้ง) ขอให้เลิกใช้ข้อมูล หรือ ขอให้ถอนข้อมูลส่วนบุคคลออก คาเนโบ คอสเมติกส์ ประเทศไทยจะตรวจสอบตัวตนของลูกค้าก่อนที่จะปฏิบัติตามคำขอ ยกเว้นจะมีเหตุผลที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่จะปฏิเสธคำขอนั้น

6 การตอบรับความเห็น และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะปฏิบัติต่อข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของลูกค้า ให้ทันท่วงทีและเหมาะสม

7 การทบทวนและการปรับปรุงการดูแลจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

อาจมีการปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็นเพื่อสะท้อนการปรับปรุงการปกป้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Page Top